EVERY REGARD s.r.o.

… založení spolků.

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování subjektů nazývaných dříve občanskými sdruženími.

Účinností NOZ se zrušuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen „ZOS“).

  • Chcete založit Spolek a nevíte jak na to?
  • Nestihli jste uvést svou činnost do souladu s novým Občanským zákoníkem a nevíte jak na to?

Miroslav Kalinský, konzultant

Konzultační a poradenské centrum Ostrava

Založení spolku podle zákona 89/2012 Sb.

Příprava stanov

Zakladatelské právní jednání ve smyslu ustanovení §123 NOZ představují v případě spolku jeho stanovy. Zákon v § 218 NOZ stanoví pouze obligatorní náležitosti stanov, kterými jsou název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu.

Doporučuje se však upravit stanovami i další otázky upravující konkrétní činnost spolku. Stanovy musí být podepsány všemi zakladateli, přičemž jejich podpisy nemusí být úředně ověřeny. Ve stanovách musí být uvedeni první členové statutárního orgánu (§123 NOZ). Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Příprava návrhu na zápis do spolkového rejstříku podle zákona č.304/2013 Sb.

Ceník

Příprava Stanov spolku a návrh na zápis do spolkového rejstříku podle zákona č.304/2013 Sb.

**** úhrada prokazatelných administrativních nákladů a cestovného  + 2 000,- Kč odměna.

Zákony a výklad

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, Pododdíl 2, Spolek

Kompletní text části Občanského zákoníku pojednávající o Spolcích.

Zákon č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Část zákona zabývající se pouze spolkovými rejstříky.

Změny, které přinesl občanský zákoník pro občanská sdružení

Shrnutí změn po přijetí nového Občanského zákoníku.

Nová právní úprava spolků

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Vzhledem k tomu, že NOZ komplexním způsobem upravuje právní postavení dosavadních občanských sdružení, nově spolků.

Předběžná a nezávazná poptávka

Spolky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontakt

+420 607 888 494

kalinsky@everyregard.one