EVERY REGARD s.r.o.

… založení a likvidace spolků.

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování subjektů nazývaných dříve občanskými sdruženími.

Účinností NOZ se zrušuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen „ZOS“).

  • Chcete založit Spolek a nevíte jak na to?
  • Hodláte ukončit činnost Vašeho spolku na nevíte jak na to?
  • Nestihli jste uvést svou činnost do souladu s novým Občanským zákoníkem a nevíte jak na to?
  • Likvidace je jedním z nejjednodušších způsobů jak se tohoto problému zbavit.
  • V případě nulového majetku provádíme likvidaci spolků ZDARMA.

Miroslav Kalinský, konzultant

Konzultační a poradenské centrum Ostrava

Naše služby

Likvidace spolku (občanského sdružení)

Kompletní likvidace právnické osoby (spolku, občanského sdružení) v souladu se zákonem  č. 89/2012 Sb,.

Zpracování finanční uzávěrky potřebné pro podání návrhu na výmaz z spolkového rejstříku.

Podání návrhu na výmaz z spolkového rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Poskytujeme také kompletní poradenský servis stávajícím likvidátorům.

Ceník

V případě kladného likvidačního zůstatku a nutnosti zpracovat závěrečnou účetní uzávěrku:

**** cena účetní uzávěrky + náklady spojené s likvidací(cestovné, poštovné) + 2 000,- Kč odměna likvidátora.

V případě nulového likvidačního zůstatku a nutnosti zpracovat závěrečnou účetní uzávěrku:

**** cena účetní uzávěrky + náklady spojené s likvidací(cestovné, poštovné)  + 0,- Kč odměna likvidátora (ZDARMA).

V případě nulového likvidačního zůstatku bez  nutnosti zpracovat závěrečnou účetní uzávěrku:

**** náklady spojené s likvidací(cestovné, poštovné) + 0,- Kč odměna likvidátora (ZDARMA).

Založení spolku podle zákona 89/2012 Sb.

Založení spolku v souladu se zákonem  č. 89/2012 Sb,.

Příprava stanov

Zakladatelské právní jednání ve smyslu ustanovení §123 NOZ představují v případě spolku jeho stanovy. Zákon v § 218 NOZ stanoví pouze obligatorní náležitosti stanov, kterými jsou (i) název a sídlo spolku, (ii) účel spolku, (iii) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a (iv) určení statutárního orgánu. Doporučuje se však upravit stanovami i další otázky upravující konkrétní činnost spolku. Stanovy musí být podepsány všemi zakladateli, přičemž jejich podpisy nemusí být úředně ověřeny. Ve stanovách musí být uvedeni první členové statutárního orgánu (§123 NOZ). Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Příprava návrhu na zápis do spolkového rejstříku podle zákona č.304/2013 Sb.

Ceník

Příprava Stanov spolku a návrh na zápis do spolkového rejstříku podle zákona č.304/2013 Sb.

**** úhrada prokazatelných administrativních nákladů a cestovného  + 2 000,- Kč odměna.

Zákony a výklad

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, Pododdíl 2, Spolek

Kompletní text části Občanského zákoníku pojednávající o Spolcích.

Zákon č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Část zákona zabývající se pouze spolkovými rejstříky.

Změny, které přinesl občanský zákoník pro občanská sdružení

Shrnutí změn po přijetí nového Občanského zákoníku.

Nová právní úprava spolků

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Vzhledem k tomu, že NOZ komplexním způsobem upravuje právní postavení dosavadních občanských sdružení, nově spolků.

Předběžná a nezávazná poptávka

Spolky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontakt

+420 607 888 494

kalinsky@everyregard.one